ساختمان کنار فرح آباد آقای عبدالله زاده آماده جهت اسکلت و عرشه

photo_2016-10-03_13-48-57