شروع فونداسیون پروژه  وافل و یوبوت  تالار و رستوران اریش بر خیابان  اپادانا دوم  عرض 13 متر بدون ستون