ساندویچ پانل استخر گلسار

 

پروژه ساندویچ پانل استخر گلسار واقع در اصفهان توسط شرکت آذربتن