پروژه عرشه فولادی واقع در خیابان مشتاق اصفهان توسط شرکت آذربتن