گلدان بتنی

نمونه های گلدان های شهری با نمای شسته:

Prefabricated-wall-109

Prefabricated-wall-110